Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

 

Personalia:

Naam:                                 Tousain – Domerchie

Voornamen:                       Fabienne Nicole

Geboortedatum:               25 juli 1961

Adres:                                 Robert van Guliklaan 66

7207 CB Zutphen

Telefoon:     0575 – 528033

Mobiel:        06-22788088

E-mail:        ftousain@gmail.com (ook skype)

 

Profiel:

Sinds mijn afstuderen ben ik bezig met verandering en vernieuwing binnen organisaties. In 2008 heb ik het besluit genomen als zelfstandig interim- en projectmanager te gaan werken. Zowel in mijn laatste functie als manager frontoffice en directeur Symbian Care Services als in mijn opdrachten heb ik ervaring opgedaan met vernieuwing en digitalisering. Ik heb diverse samenwerkingsprojecten op dit gebied geleid en hierbij op alle niveaus binnen de organisaties geopereerd. Dit deed ik zowel in de rol van projectleider als in de rol van programmamanager of coach van junior projectleiders. Innovatie, procesverandering c.q. vernieuwing, efficiency en effectiviteit waren steeds de basis voor deze projecten.

Ik haal mijn inspiratie en voldoening uit het leggen van verbanden en analyseren en ben in staat, samen met de medewerkers in de organisatie, snel tot vernieuwende oplossingsrichtingen te komen. Mijn bedrijfseconomische en logistieke kennis bieden mij de mogelijkheid knelpunten te signaleren, processen te optimaliseren en daarmee (kosten)efficiënter te werken. Mijn contacten met leveranciers en ontwikkelaars helpen mij te denken vanuit mogelijkheden in plaats van problemen.

Succes bereik ik door samenwerking. Mijn kracht op organisatorisch vlak ligt in het formeren van een sterk zelfstandig team dat, na mijn vertrek uit een opdracht, de ingeslagen weg met vertrouwen kan voortzetten en uitbouwen.

Werkervaring en opdrachten:

Opdracht juli 2019 – heden: Projectcoördinator GGNet

Coördineren en begeleiden herinrichting Ambulant Apeldoorn.

Opdracht juni 2019 – heden: Schrijver en begeleider businessplan GGNet, Tactus en ’s Heeren Loo

Schrijven businessplan ten behoeve van een triple woonvoorziening.

 

Opdracht januari 2018 – mei 2019: Kwartiermaker Innovatie Ipse de Bruggen

Innovatie binnen deze verstandelijk gehandicapten organisatie op de kaart zetten. Visie bepalen op innovatie en technologie.

Ontwikkelen van hulpmiddelen en structuren om het samenwerken intern, delen, vragen en uitwisselen op het gebied van innovatie te ondersteunen en stimuleren. Het opstarten en leiden en ondersteunen van diverse innovatietrajecten.

 • Resultaten:

o    Innovatie organisatorisch vorm gegeven.

o    Een breed palet aan grotere en kleinere innovatieprojecten ondersteund, opgestart, geïnitieerd en/of geleid.

o    De “bouw en inrichting” van ondersteunende middelen geïnitieerd en deels gerealiseerd.

Opdracht maart 2017 – heden: GGnet advies marktbewerking interculturalisatie-programma.

Advies verlenen m.b.t. het commercieel uitnutten van speciaal door GGnet ontwikkelde workshops.

Opdracht oktober 2017: Opstellen advies dwalen en verdwalen

Opstellen van een advies ten behoeve van een zorgorganisatie. Advies geven m.b.t. korte termijn mogelijkheden, onder andere digitale opties om de risico’s van dwalen en verdwalen van cliënten te beperken. 

 • Resultaten:

o    Advies tijdig en volledig naar wens van de opdrachtgever ingediend en besproken.

o    Een eerste aanzet gegeven voor een visie op toepassing van technologie binnen de organisatie. 

Per augustus 2017: Lid Raad van Toezicht Stichting Acare Thuiszorg.

Belangrijkste aandachtsgebieden: Financiën en zorginnovatie

Opdracht Maart 2017 – mei 2017: Opstellen subsidieaanvraag Active and Assisted Living

Opstellen van de subsidieaanvraag ten behoeve van een internationaal consortium. Advies geven m.b.t. strategie, marketing en organisatie. Subsidieaanvraag was voor een compleet pakket van succesvolle digitale oplossingen voor een levensloop bestendige ondersteuning op het gebied van zorg, medische aspecten en welzijn. 

 • Resultaten:

o    Subsidieaanvraag tijdig en kwalitatief sterk ingediend.

o    Zorg gedragen voor het tot stand komen van gezamenlijk beleid met betrekking tot de subsidieaanvraag. 

Opdracht Januari 2017 – juni 2017: Adviseren, projectleiding inzet virtuele assistente in de zorg 

Begeleiden startfase van het project, opstellen plan van aanpak, opstellen en beschrijven businesscases.

 • Resultaten:

o    Plan van aanpak opgesteld inclusief communicatiestrategie, planning en budgettering.

o    Project opgestart.

o    Samenwerking tot stand gebracht tussen de gemeente, diverse zorgorganisaties en de partners die de digitale assistente ontwikkelt.

Opdracht Februari 2016 – Januari 2017 : Adviseur RvB en MT Intra- en extramurale zorgorganisatie

RvB, MT en managers ondersteunen, ontlasten en begeleiden bij een breed  scala aan onderwerpen. Opstellen jaarverslag en management review. Opstellen van de nieuwe visie, coördineren, faciliteren en implementeren van verschillende gelijktijdig lopende projecten, begeleiden opstellen jaarplannen, verbeteren van de P&C cyclus, pakketselectie HRM/salarispakket, aansturen beleidsmedewerkers. 

 • Resultaten:

o    Beleidsmedewerkers en opleidingsfunctionaris aangestuurd.

o    Projectleiders gecoacht.

o    Management Review opgesteld.

o    Jaarverslag opgesteld.

o    Jaarplan RVB opgesteld en afdelingen begeleid bij opstellen deeljaarplannen.

o    Vrijwilligersbeleid opgesteld en betrokken bij de ontwikkeling van het “familieleefplan”.

o    Beleid beweegtuinen opgesteld.

o    Samen met opleidingsfunctionaris strategisch meerjaren opleidingsbeleidsplan opgesteld.

o    Verbeteringen in de P&C cyclus aangebracht.

o    Inkoop 2017 begeleid.

o    Projecten m.b.t. technologie in de zorg begeleid.

o    Invoering OZOverbindzorg begeleid.

o    Beleid verpleegtechnische handelingen beschreven.

o    Evaluatie ontwikkelafspraken met zorgkantoor positief afgerond.

o    Kwalitatief beter en gedigitaliseerd medicatie-uitgifte proces door coachen en adviseren intern projectleider.

o    Keuze nieuw HR/Salaris pakket.

Opdracht September 2014 – Oktober 2016: In voor zorg! coach Thematranche technologie.

In samenwerking met organisaties voor langdurige zorg opstellen van de plannen van aanpak. Begeleiden van de intern projectleiders en stuurgroepen bij de uitwerking van een visie op technologie en digitalisering. Begeleiden bij de uitrol van technologie binnen de zorgprocessen.

 • Resultaten:

o    Op afstand coachen projectleiders.

o    Visie op technologie in de zorg opgesteld.

o    Gelijktijdig diverse vormen van digitalisering opgestart.

o    Technologie als logisch onderdeel van de zorg.

Opdracht Mei 2014 – Februari 2016: In voor zorg! coach Domotica en samenwerking in woonservicegebieden

In samenwerking met de gemeente en alle organisaties werkzaam op het terrein van wonen zorg en welzijn realiseren van domotica en samenwerking in woonservicegebieden.

 • Resultaten:

o    Coachen intern projectleider.

o    Plan van aanpak en visie op samenwerking opgesteld. Plan van aanpak volgens richtlijnen “In voor zorg” inclusief planning, communicatiestrategie en begroting.

o    Samenwerking tussen de partners geoptimaliseerd en gestructureerd.

o    Diverse andere vormen van digitalisering opgestart.

o    Technologie als logisch onderdeel van de zorg, zowel binnen de Wmo als Wlz en Zvw.

Opdracht Februari 2014 – April 2015: In voor zorg! coach implementatie beeldschermzorg

Plan van aanpak opgesteld en implementatie van beeldschermzorg voor de extramurale cliënten van een instelling voor langdurige zorg begeleid. Plan van aanpak volgens richtlijnen “In voor zorg” inclusief planning, communicatiestrategie en begroting.

 • Resultaten:

o    Coachen intern projectleider.

o    20% van de extramurale cliënten ontvangt beeldschermzorg.

o    Diverse andere vormen van digitalisering opgestart.

o    Technologie als logisch onderdeel van de zorg.

Opdracht November 2013 – Januari 2014: Samenwerkingsverband zorgorganisaties en woningbouw

Haalbaarheidsonderzoek thuistechnologie en personenalarmering.

 • Resultaten:

o    Inventarisatie bestaande situatie.

o    Advies omtrent vervolgstappen.

o    Tijdspad vervolgstappen.

o    Gezamenlijk beleid voorgesteld.

Opdracht Februari 2011 – December 2013: Intra- en extramurale zorgorganisatie

Programmamanagement, projectmanagement en projectondersteuning voor diverse projecten.

 • Resultaten:

o    Transmuraal projectbureau ingericht en diverse innovatie projecten opgestart.

o    Programmamanagement en projectmanagement voor diverse transmurale innovatie projecten uitgevoerd en geïmplementeerd c.q. opgeschaald met procesvernieuwing, e-health, Zorg op Afstand (gepland en ongepland) en beeldzorg als belangrijke elementen.

o    Strategische beleidsadviezen opgesteld, onder andere ten behoeve van het Wmo domein.

o    Projectmanagement voor Wmo gerelateerde projecten uitgevoerd, o.a. opzet keukentafelgesprekken.

o    Businesscases opgesteld in samenwerking met control.

o    Apps ontwikkeld en digitalisering uitgewerkt (functioneel) i.s.m. ICT afdelingen en leverancier.

o    Procesinrichting begeleid i.s.m. cliëntadministratie en HRM.

o    Junior projectleiders begeleid.

Opdracht Juni 2010 – April 2011: Intra- en extramurale zorgorganisatie 

Hoofd projectbureau waarbij ik alle projecten coördineer vallend onder een groot reorganisatie traject.

 • Resultaten:

o    Projectbureau ingericht, diverse projecten opgestart.

o    Planning gemaakt.

o    Begroting opgesteld.

 Opdracht Juli 2010 – Oktober 2010: ’s Heeren Loo

Gedurende drie maanden op interim basis aansturen van de dagbesteding en de nachtzorg.

 • Resultaten:

o    Afdelingsplan en begroting 2011 opgesteld.

o    Diverse projecten opgestart en vlot getrokken waaronder efficiëntere inrichting processen door optimaliseren gebruik monitoring op afstand.

o    Productplan opgesteld.

o    Ziekteverzuim teruggedrongen.

Opdracht Oktober 2009 – Mei 2010: Twee thuiszorgorganisaties

Voorbereiden en begeleiden van de fusie. Samenwerking tot stand brengen en optimaliseren. Business plan schrijven. Organisatie inrichting bepalen en begeleiden. Aanschaf en implementatie P-Systeem begeleiden. Begeleiding harmonisatie processen en dienstverlening. Opstellen kostprijsmodel nieuwe organisatie.

 • Resultaten:

o    Business plan opgesteld en doorgerekend, kostprijsmodel en tarief model opgesteld.

o    Organisatie inrichting bepaald, inrichting nog in implementatiefase.

o    Raad van bestuur en medewerkers begeleid in samenwerking.

o    Keuze en implementatie P-Systeem afgerond.

o    Processen en dienstverlening geharmoniseerd.

Opdracht September 2009 – December 2009: AVH/ ROC Zutphen

Voorbereiden en begeleiden van atletiek clinics voor jongeren t.b.v. het project “klaar voor de klus”.

 • Resultaten:

o    Jongeren gemotiveerd.

o    ROC tevreden en wensen herhaling van de clinics in het voorjaar. 

Opdracht December 2008 – Maart 2009: Achmea Zorg

Voorbereiden en begeleiden van de implementatie van de medicatie check in het kader van het gezondheidsprogramma opgezet in samenwerking met de ledenverenigingen van thuiszorgorganisaties Icare en Evean.

 • Resultaten:

o    Meer dan het beoogde aantal apotheken betrokken en gestart volgens gewenste werkwijze.

o    Proces ontworpen en geïmplementeerd.

o    KPI’s bepaald en monitoring belegd.

Opdracht: Mei 2008– September 2008: Stichting Vérian

Advies geven betreffende organisatie en te volgen strategie voor de Europese aanbestedingen Wmo Hulp bij het Huishouden. Aansturing van marketing, communicatie en accountmanagement.

 • Resultaten:

o    Passend voorstel voor de (project)organisatie.

o    strategisch onderbouwd advies omtrent aan te besteden gebieden.

Opdracht: Mei 2008– Juli 2008: Innospense

Advies en ondersteuning verlenen bij opstellen business case telemedicatie diensten.

Resultaat: Sluitende business case waarin de effecten voor zorgkantoren, zorgorganisaties en cliënten helder zijn beschreven en de kostenbesparingen duidelijk naar voren komen.

2005 – mei 2008: Stichting Vérian

Stichting Vérian is een (thuis)zorgorganisatie in de regio Oost-Veluwe. Daarnaast levert Vérian onder meer zorg in de regio Arnhem/Nijmegen, Amersfoort en Zwolle.

Divisiemanager Frontoffice, Directeur Symbian CS en Directeur Vérian Thuiszorgwinkel.

Opbouwen en inhoud geven aan de divisie Frontoffice met daarin de functionaliteiten: Marketing, Communicatie, Loyaliteitsprogramma, Callcenter, Cliëntadministratie, Verkoop inclusief Europese aanbestedingen Wmo en AWBZ contractering, Winkel, AWBZ uitleen, Personenalarmering, Bereikbaarheidsdiensten, Cursussen en Workshops, Productmanagement PGB en Particuliere zorg. Verantwoordelijk voor diverse gelijktijdig lopende projecten binnen de afdeling inclusief bijbehorende planning, begroting, communicatie.

 • Resultaten:

o    Goed lopende Frontoffice, een kwalitatief sterk team, dat een belangrijke positie innam en als motor fungeerde binnen de veranderende organisatie.

o    Goed inzicht verkregen in de kosten, baten en dekkingsbijdrage van de verschillende producten en diensten.

o    Aanbestedingen Wmo en AWBZ  succesvol verlopen groter marktaandeel/meer budget.

o    Onder andere door invoering van accountmanagement uitstekende contacten met de gemeenten, zorgkantoren en overige (zorg)organisaties.

o    Vernieuwde positionering en nieuwe producten en diensten inclusief bijbehorende begroting.

o    Profijtelijke contacten en samenwerkingsverbanden met kleinschalige wooneenheden, bedrijven en verschillende zorgorganisaties, zowel in de regio als landelijk.

2003 – 2004: Kramp 

Kramp is een technische groothandel gericht op landbouw mechanisatiebedrijven.

Marketing manager 

Opbouwen van de afdeling en vorm geven aan het private label, diverse communicatiemedia (website, web shop, catalogi) en uitvoeren van adviestrajecten (shopconcept, e-commerce, leaflet). Verantwoordelijk voor het marketing en communicatiebeleid.

 • Resultaten:

o    Verbeterd assortimentsbeleid.

o    Meer vertrouwen in de afdeling en verbeterd vertrouwen bij de medewerkers zelf.

o    Invoering van het nieuwe private label.

o    Vernieuwde website en leaflet service.

1992- 2003:      OPG Groothandel BV

OPG groothandel BV is een farmaceutische groothandel en maakt deel uit van de OPG groep welke zich richt op retail en distributie van geneesmiddelen en medische middelen.

2001 – 2003 Manager sales support

Organisatorisch en inhoudelijk vorm geven van de afdeling (functionaliteiten “marketing en communicatie” en “account management ondersteuning”). Mede opstellen business plan. Als vertegenwoordiging van commercie deelnemen aan werkgroep ERP pakketselectie.

Resultaten:

o    Duidelijke taakverdeling binnen de afdeling.

o    Verantwoordelijk voor het marketing en communicatiebeleid.

o    Een vernieuwde prijs- en tariefstructuur.

o    Verbeterde communicatie met het Account management en verbeterde rapportagestructuur (van het hoofdkantoor naar de account managers en andersom).

o    Business plan dat het antwoord bood op veranderde marktomstandigheden.

o    Duidelijk advies omtrent de vereiste functionaliteiten voor de commerciële bedrijfsonderdelen en advies betreffende de daar uit voortvloeiende pakketkeuze.

1997 – 2001 Manager verkoop binnendienst

Reorganiseren van de afdeling. Vervangen van regio manager en gedelegeerd verantwoordelijkheid voor logistiek. Projectleider “implementatie computernetwerk en groothandelssysteem” (mijn regio was pilot vestiging). Namens de regio’s deelnemen in werkgroepen van landelijk implementatieteam groothandelssysteem, Quality Assurance t.b.v beoorde­ling projec­ten op kwali­teit en haalbaarheid, projectverantwoordelijkheid voor verkoop binnendienst in de reorganisatiewerkgroep van één van de andere regio’s. Voorzitten overleg managers verkoop binnendienst. Aanspreekpunt van de regio’s voor marketing en inkoop. De eerste 2 jaar tevens a.i. Account manager in verband met vacatures.

 • Resultaten (meest van belang zijnde):

o    Goed lopende binnendienst met voorbeeldfunctie voor overige regio’s. Medewerkers die mede daardoor zich verder ontwikkelden en door konden stromen binnen de organisatie.

o    Geoptimaliseerde magazijninrichting en expeditieprocessen.

o    Totaal scholingsprogramma doorgevoerd.

o    Door mij gekozen en geïmplementeerde model ook geïmplementeerd in andere regio.

o    Nieuw netwerk en groothandelssysteem gerealiseerd volgens planning en geïmplementeerd.

1992 – 1997 Account manager

Contract­onderhandelingen voeren en verantwoordelijk voor de commerciële relatie met de afne­mers. Onder­steunen en advi­seren van afnemers bij hun bedrijfsvoering. Intermediair vormen tussen afnemers en overi­ge OPG Groepsbedrij­ven.

 • Resultaten:

o    Duidelijke omzetgroei.

o    Goede relatie met afnemers.

o    Over het algemeen duidelijk preferente positie van de overige producten en diensten van OPG-Groep bij de afnemers in het rayon.

1987-1992:       KLM

1990 – 1992 Projectmanager international productmanagement

Projectmanagement van diverse gelijktijdig lopende projecten inclusief bijbehorende communicatiestrategie, begroting en planning c.q. leiden van projectteams met leden van afdelingen binnen Nederland en daar buiten en exter­ne partijen.

 • Resultaten:

o    Invoering “Tourist class seating”.

o    Verbetering “lounges Schiphol”.

o    Auditrapport betreffende de dienstverlening van een potentiële samenwerkingspartner.

1990 – 1991 Bestuurslid van de Vereniging van Hoger KLM Per­soneel

In part time verband als lid mede verantwoorde­lijkheid voor het bestuur van deze vakorgani­satie.

 • Resultaat:    Voorbereidingen getroffen ten behoeve van de reorganisatie van de KLM.

1988 – 1990 Account manager binnen het projectteam Sch­iphol 2000

Coördineren en adviseren bij het opstellen van het functi­onele programma van eisen van de diver­se KLM afdelingen betrokken bij de uitbreidings­plan­nen van de luchthaven. Verte­genwoor­digen en belangen behar­tigen van de KLM in werkgroepen van het projectteam van de lucht­haven.

 • Resultaten:

o    Goede positie van de diverse afdelingen in de nieuwe stationsgebouwen.

o    Goede faciliteiten voor KLM passagiers.

o    Goede invulling van passagiersprocessen (inchecken, douane etc.)

1987 – 1988 Kadertrainee/Beleidsmedewerkster plan­ning en projec­ten 

Adviseren, projectmatig en ad hoc, betreffende middellange en lange ter­mijnaspecten. Ondersteunen van marketingacties bij introductie nieuwe transatlantische vluchten

 • Resultaten:

o    Verbeterde inzet van de “meet and assist service”.

o    Verbeterde planning en roostering medewerkers Passagiersafhandeling.

o    Volledige planning roadshows.

Nevenactiviteiten:

Bestuur en commissies studentenvereniging.

Bestuurslid en commissievoorzitter tennisvereniging

Secretaris van de Stichting Atletiek Accommodatie Zutphen

Trainer loopgroepen atletiek vereniging en opleiden assistent trainers

Opleiding:

1973-1980:                          Gymnasium B

1980-1986:                          Algemene Economie Erasmus Universiteit Rot­terdam

1982:                                  geslaagd, propedeutisch examen

1983:                                  geslaagd, kandidaats examen

1986:                                  geslaagd, doctoraal algemeen economische va­ri­ant

Scriptie:                               Inkoop- en uitbestedingsbeleid bij recre­atie­parken

1990-1991                           Nima B (geslaagd)

1991-1992                           Nima C (geslaagd voor het theorie exa­men, prak­tijk gedeelte door functiewisseling niet afgemaakt).

Rijbewijs:                             A/B/E

Cursussen:

Presentatietechnieken

Onderzoek- en beleidsrapporten schrijven

Projectmanagement

Advanced negotiating skills

Communicatie en samenwerking

Kwaliteitsborging

Beoordelingsgesprekken voeren

Inzicht in invloed

De betekenaar

Talenkennis:

Engels             Goed

Duits                Goed

Spaans            Basis

Frans               Basis

Hobby’s:

Reizen

Motor rijden

Hardlopen

Fietsen

Lezen

Wandelen / hiken