Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Personalia:

Naam: Tousain – Domerchie

Voornamen: Fabienne Nicole

Geboortedatum: 25 juli 1961

Adres: Robert van Guliklaan 66, 7207 CB Zutphen

Telefoon: 0575 – 528033

Mobiel: 06-22788088

E-mail: ftousain@gmail.com

 Profiel:

Sinds mijn afstuderen ben ik bezig met verandering en vernieuwing. In 2008 heb ik het besluit genomen als zelfstandig interim- en projectmanager te gaan werken. Zowel in mijn laatste functie als manager frontoffice en directeur Symbian Care Services als in mijn laatste opdrachten heb ik ervaring opgedaan met vernieuwing in de zorg en zorg op afstand en schermzorg in het bijzonder. Ik heb diverse projecten op het gebied van zorg op afstand geleid en hierbij op alle niveaus binnen de organisaties geopereerd. Dit deed ik zowel in de rol van projectleider als in de rol van programmamanager of coach van junior projectleiders. Procesverandering c.q. vernieuwing, efficiency en effectiviteit waren steeds de basis voor deze projecten.

Ik haal mijn inspiratie en voldoening uit het leggen van verbanden en analyseren en ben in staat, samen met de medewerkers in de organisatie, snel tot soms vernieuwende oplossingsrichtingen te komen. Mijn bedrijfseconomische en logistieke kennis bieden mij de mogelijkheid knelpunten te signaleren, processen te optimaliseren en daarmee (kosten)efficiënter te werken. Mijn contacten met leveranciers en ontwikkelaars helpen mij te denken vanuit mogelijkheden in plaats van problemen.

Succes bereik ik door samenwerking. Mijn kracht op organisatorisch vlak ligt in het formeren van een sterk zelfstandig team dat, na mijn vertrek uit een opdracht, de ingeslagen weg met vertrouwen kan voortzetten en uitbouwen.

Werkervaring en opdrachten:

Opdracht September 2014 – heden: In voor zorg! coach Thematranche technologie.

In samenwerking met organisaties voor langdurige zorg opstellen van de plannen van aanpak. Begeleiden van de intern projectleiders en stuurgroepen bij de uitwerking van een visie op technologie en digitalisering. Begeleiden bij de uitrol van technologie binnen de zorgprocessen.

 

Opdracht Mei 2014 – heden: In voor zorg! coach Adviseur keten- en beeldschermzorg

In samenwerking met de gemeente en alle organisaties werkzaam op het terrein van wonen zorg en welzijn realiseren van domotica en samenwerking in woonservicegebieden.

 

Opdracht Februari 2014 – April 2015: In voor zorg! coach implementatie beeldschermzorg

Plan van aanpak opgesteld en implementatie van beeldschermzorg voor de extramurale cliënten van een instelling voor langdurige zorg begeleid.

 

 • Resultaten:

o    20% van de extramurale cliënten ontvangt beeldschermzorg.

o    Diverse andere vormen van digitalisering opgestart.

o    Technologie als logisch onderdeel van de zorg.

 

Opdracht November 2013 – Januari 2014: Samenwerkingsverband zorgorganisaties en woningbouw Warnsveld

Haalbaarheidsonderzoek thuistechnologie en personenalarmering.

 • Resultaten:

o    Inventarisatie bestaande situatie.

o    Advies omtrent vervolgstappen.

o    Tijdspad vervolgstappen.

 

Opdracht Februari 2011 – December 2013: Sensire

Programmamanagement, projectmanagement en projectondersteuning voor diverse projecten.

 • Resultaten:

o    Transmuraal projectbureau ingericht en diverse innovatie projecten opgestart.

o    Programmamanagement en projectmanagement voor diverse transmurale innovatie projecten uitgevoerd en geïmplementeerd c.q. opgeschaald met procesvernieuwing, Zorg op Afstand (gepland en ongepland) en beeldzorg als belangrijke elementen.

o    Strategische beleidsadviezen opgesteld, onder andere ten behoeve van het Wmo domein.

o    Projectmanagement voor Wmo gerelateerde projecten uitgevoerd.

o    Businesscases opgesteld in samenwerking met control.

o    Apps ontwikkeld en digitalisering uitgewerkt (functioneel) i.s.m. ICT afdelingen en leverancier.

o    Procesinrichting begeleid i.s.m. cliëntadministratie en HRM.

o    Junior projectleiders begeleid.

 

Opdracht Juni 2010 – April 2011: Intra- en extramurale zorgorganisatie

Hoofd projectbureau waarbij ik alle projecten coördineer vallend onder een groot reorganisatie traject.

 • Resultaten:

o    Projectbureau ingericht, diverse projecten opgestart.

o    Planning gemaakt.

o    Begroting opgesteld.

 

Opdracht Juli 2010 – Oktober 2010: ’s Heeren Loo

Gedurende drie maanden op interim basis aansturen van de dagbesteding en de nachtzorg.

 • Resultaten:

o    Afdelingsplan en begroting 2011 opgesteld.

o    Diverse projecten opgestart en vlot getrokken.

o    Productplan opgesteld.

o    Ziekteverzuim teruggedrongen.

 

Opdracht Oktober 2009 – Mei 2010: Twee thuiszorgorganisaties

Voorbereiden en begeleiden van de fusie. Business plan schrijven. Organisatie inrichting bepalen en inrichting begeleiden. Aanschaf en implementatie P-Systeem begeleiden. Begeleiding harmonisatie processen en dienstverlening. Opstellen kostprijsmodel nieuwe organisatie.

 • Resultaten:

o    Business plan opgesteld en doorgerekend, kostprijsmodel en tarief model opgesteld.

o    Organisatie inrichting bepaald, inrichting nog in implementatiefase.

o    Raad van bestuur begeleid in samenwerking.

o    Keuze en implementatie P-Systeem afgerond.

o    Processen en dienstverlening geharmoniseerd.

 

Opdracht September 2009 – December 2009: AVH/ ROC Zutphen

Voorbereiden en begeleiden van atletiek clinics voor jongeren t.b.v. het project “klaar voor de klus”.

 • Resultaten:

o    Jongeren gemotiveerd.

o    ROC tevreden en wensen herhaling van de clinics in het voorjaar.

 

Opdracht December 2008 – Maart 2009: Achmea Zorg

Voorbereiden en begeleiden van de implementatie van de medicatie check in het kader van het gezondheidsprogramma opgezet in samenwerking met de ledenverenigingen van thuiszorgorganisaties Icare en Evean.

 • Resultaten:

o    Meer dan het beoogde aantal apotheken betrokken en gestart volgens gewenste werkwijze.

o    Proces ontworpen en geïmplementeerd.

o    KPI’s bepaald en monitoring belegd.

 

Opdracht: Mei 2008– September 2008: Stichting Vérian

Advies geven betreffende organisatie en te volgen strategie voor de komende Europese aanbestedingen Wmo Hulp bij het Huishouden. Aansturing van marketing, communicatie en accountmanagement.

 • Resultaten:

o    Passend voorstel voor de (project)organisatie.

o    strategisch onderbouwd advies omtrent aan te besteden gebieden.

 

Opdracht: Mei 2008– Juli 2008: Innospense

Advies en ondersteuning verlenen bij opstellen business case telemedicatie diensten.

 Resultaat: Sluitende business case waarin de effecten voor zorgkantoren, zorgorganisaties en cliënten helder zijn beschreven en de kostenbesparingen duidelijk naar voren komen.

 

2005 – mei 2008: Stichting Vérian

Stichting Vérian is een (thuis)zorgorganisatie in de regio Oost-Veluwe. Daarnaast levert Vérian onder meer zorg in de regio Arnhem/Nijmegen, Amersfoort en Zwolle.

Divisiemanager Frontoffice, Directeur Symbian CS en Directeur Vérian Thuiszorgwinkel.

Opbouwen en inhoud geven aan de divisie Frontoffice met daarin de functionaliteiten: Marketing, Communicatie, Loyaliteitsprogramma, Callcenter, Cliëntadministratie, Verkoop inclusief Europese aanbestedingen Wmo en AWBZ contractering, Winkel, AWBZ uitleen, Personenalarmering, Bereikbaarheidsdiensten, Cursussen en Workshops, Productmanagement PGB en Particuliere zorg.

 • Resultaten:

o    Goed lopende Frontoffice, een kwalitatief sterk team, dat een belangrijke positie innam en als motor fungeerde binnen de veranderende organisatie.

o    Aanbestedingen Wmo en AWBZ succesvol verlopen groter marktaandeel/meer budget.

o    Onder andere door invoering van accountmanagement uitstekende contacten met de gemeenten, zorgkantoren en overige (zorg)organisaties.

o    Vernieuwde positionering en nieuwe producten en diensten.

o    Profijtelijke contacten en samenwerkingsverbanden met kleinschalige wooneenheden, bedrijven en verschillende zorgorganisaties, zowel in de regio als landelijk.

 

2003 – 2004: Kramp

Kramp is een technische groothandel gericht op landbouw mechanisatiebedrijven.

 Marketing manager

Opbouwen van de afdeling en vorm geven aan het private label, diverse communicatiemedia (website, web shop, catalogi) en uitvoeren van adviestrajecten (shopconcept, e-commerce, leaflet).

 • Resultaten:

o    Verbeterd assortimentsbeleid.

o    Meer vertrouwen in de afdeling en verbeterd vertrouwen bij de medewerkers zelf.

o    Invoering van het nieuwe private label.

o    Vernieuwde website en leaflet service.

 

1992- 2003:   OPG Groothandel BV

OPG groothandel BV is een farmaceutische groothandel en maakt deel uit van de OPG groep welke zich richt op retail en distributie van geneesmiddelen en medische middelen.

2001 – 2003 Manager sales support

Organisatorisch en inhoudelijk vorm geven van de afdeling (functionaliteiten “marketing” en “account management ondersteuning”). Mede opstellen business plan. Als vertegenwoordiging van commercie deelnemen aan werkgroep ERP pakketselectie.

 • Resultaten:

o    Duidelijke taakverdeling binnen de afdeling.

o    Een vernieuwde prijs- en tariefstructuur.

o    Verbeterde communicatie met het Account management en verbeterde rapportagestructuur (van het hoofdkantoor naar de account managers en andersom).

o    Business plan dat het antwoord bood op veranderde marktomstandigheden.

o    Duidelijk advies omtrent de vereiste functionaliteiten voor de commerciële bedrijfsonderdelen en advies betreffende de daar uit voortvloeiende pakketkeuze.

1997 – 2001 Manager verkoop binnendienst

Reorganiseren van de afdeling. Vervangen van regio manager en daarbij gedelegeerd verantwoordelijkheid dragen voor logistiek. Leiden van project “implementatie computernetwerk en groothandelssysteem” (mijn regio was pilot vestiging). Namens de regio’s deelnemen in diverse werkgroepen (landelijk implementatieteam groothandelssysteem, Quality Assurance t.b.v de beoorde­ling projec­ten op kwali­teit en haalbaarheid, projectverantwoordelijkheid dragen voor verkoop binnendienst in de reorganisatiewerkgroep van één van de andere regio’s). Voorzitten overleg managers verkoop binnendienst. Aanspreekpunt vormen van de regio’s voor marketing en inkoop. De eerste 2 jaar tevens ad interim Account manager in verband met vacatures.

 • Resultaten (meest van belang zijnde):

o    Goed lopende binnendienst met voorbeeldfunctie voor overige regio’s. Medewerkers die mede daardoor zich verder ontwikkelden en door konden stromen binnen de organisatie.

o    Geoptimaliseerde magazijninrichting en expeditieprocessen.

o    Totaal scholingsprogramma doorgevoerd.

o    Door mij gekozen en geïmplementeerde model ook geïmplementeerd in andere regio.

o    Nieuw netwerk en nieuw groothandelssysteem gerealiseerd volgens planning en met minimale overlast voor klanten geïmplementeerd.

1992 – 1997 Account manager

Contract­onderhandelingen voeren en verantwoordelijkheid dragen voor de commerciële relatie met de afne­mers. Onder­steunen en advi­seren van afnemers bij hun bedrijfsvoering. Intermediair vormen tussen afnemers en overi­ge OPG Groepsbedrij­ven.

 • Resultaten:

o    Duidelijke omzetgroei.

o    Goede relatie met afnemers.

o    Over het algemeen duidelijk preferente positie van de overige producten en diensten van OPG-Groep bij de afnemers in het rayon.

 

1987-1992:            KLM

1990 – 1992 Projectmanager international productmanagement

Leiden van projectteams met leden van afdelingen binnen Nederland en daar buiten en exter­ne partijen.

 • Resultaten:

o    Invoering “Tourist class seating”.

o    Verbetering “lounges Schiphol”.

o    Auditrapport betreffende de dienstverlening van een potentiële samenwerkingspartner. 

1990 – 1991 Bestuurslid van de Vereniging van Hoger KLM Per­soneel

In part time verband als lid mede verantwoorde­lijkheid voor het bestuur van deze vakorgani­satie.

 • Resultaat:        Voorbereidingen getroffen ten behoeve van de reorganisatie van de KLM.

1988 – 1990 Account manager binnen het projectteam Sch­iphol 2000

Coördineren en adviseren bij het opstellen van het functi­onele programma van eisen van de diver­se KLM afdelingen betrokken bij de uitbreidings­plan­nen van de luchthaven. Verte­genwoor­digen en belangen behar­tigen van de KLM in werkgroepen van het projectteam van de lucht­haven.

 • Resultaten:

o    Goede positie van de diverse afdelingen in de nieuwe stationsgebouwen.

o    Goede faciliteiten voor KLM passagiers.

o    Goede invulling van passagiersprocessen (inchecken, douane etc.)

1987 – 1988 Kadertrainee/Beleidsmedewerkster plan­ning en projec­ten

Adviseren, projectmatig en ad hoc, betreffende middellange en lange ter­mijnaspecten. Ondersteunen van marketingacties bij introductie nieuwe transatlantische vluchten

 • Resultaten:

o    Verbeterde inzet van de “meet and assist service”.

o    Verbeterde planning en roostering medewerkers Passagiersafhandeling.

o    Volledige planning roadshows.

 

Nevenactiviteiten:

Bestuur en commissies studentenvereniging.

Bestuurslid en commissievoorzitter tennisvereniging

Secretaris van de Stichting Atletiek Accommodatie Zutphen

Assistent trainer loopgroepen atletiek vereniging

 

Opleiding:

1973-1980:                Gymnasium B

1980-1986:               Algemene Economie Erasmus Universiteit Rot­terdam

1982:                             geslaagd, propedeutisch examen

1983:                             geslaagd, kandidaats examen

1986:                             geslaagd, doctoraal algemeen economische va­ri­ant

Scriptie:                        Inkoop- en uitbestedingsbeleid bij recre­atie­parken

 

1990-1991               Nima B (geslaagd)

1991-1992               Nima C (geslaagd voor het theorie exa­men, prak­tijk gedeelte door functiewisseling niet afgemaakt).

Rijbewijs:                                                A/B/E

Cursussen:

Presentatietechnieken

Onderzoek- en beleidsrapporten schrijven

Projectmanagement

Advanced negotiating skills

Communicatie en samenwerking

Kwaliteitsborging

Beoordelingsgesprekken voeren

Inzicht in invloed

 

Talenkennis:

Engels                        Goed

Duits                          Goed

Spaans                       Basis

Frans                         Basis

 

Hobby’s:

Reizen

Motor rijden

Hardlopen (o.a. training geven)

Fietsen

Lezen

Skiën